top of page

Obowiązek Informacyjny RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

1. Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Arkona S.C. z siedzibą w Kole 62-600, Powiercie-Kolonia 102, NIP 6661400923, Regon 311090420, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 554 prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


2. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@arkona.org.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

Inspektor Ochrony Danych PHU Arkona S.C.

Powiercie-Kolonia 102

62-600 Koło


3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, jak i w trakcie wykonywania umowy, rozpatrzeniem wniosku, będą przetwarzane w następujących celach:

 1. sprzedaży produktów i usług

 2. prowadzenia działań marketingowych

 3. rozpatrywanie wniosków


4. Podstaw prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

 4. udzielona zgoda


5. Kategorie pozyskanych danych osobowych

Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy e-mail, telefony

 2. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane, jako preferencje/podstawa do udzielenia zniżki),


6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Arkona działaniami realizowanymi w imieniu Arkona

 2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom

 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

 4. nabywcom wierzytelności, którym spółki z grupy kapitałowej Podmiot zbyły przysługujące należności (do firm współpracujących nie do klientów) – przenosimy na druk wezwania do zapłaty

 5. kancelariom prawnym, którym Arkona zleciły np. prowadzenie postępowania

 6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji imprezy turystycznej poza granicami (np. Hiszpania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Węgry, Ukraina, Białoruś, Rosja, etc.)


8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Arkona do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),

 2. okres, przez jaki są świadczone usługi

 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

 4. okres, na jaki została udzielona zgoda


9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

 2. sprostowania danych,

 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 6. przeniesienia Państwa danych osobowych,

 7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.


10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.


10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez PHU Arkona S.C., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


11. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.


12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Arkona korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

bottom of page